Svensk Samåkningstjänst | Samåk | Bila tillsammans | Arbetsresor | Miljövänligt | Jobbpendling | Fritidsresor

Miljöinformation

Bilavgaser

När det gäller bilar är det mycket som påverkar miljön och lämnar spår: avgaser, batterier och inte minst skrotbilar. Dessutom påverkar bilens framfart: salt som sprids på vägarna, asfaltslitage, buller och intrång i naturen. Vägtrafiken i Sverige ökar med ungefär 1,5 procent per år och det finns inga tecken på att trenden bryts. Det här leder till mer buller, mer trängsel och mer utsläpp.
Flera års forskning och förbättring av bilarna har gjort att avgaserna renas, men det är ändå en stor del skadliga ämnen som släpps ut när bilen rullar.

En del av dessa ämnen är kolväten (HC), kväveoxid (NOx), koloxid (CO) och koldioxid (CO2). Rent hälsovådligt för oss människor är de 3 första; kolväten, koloxid och kväveoxid. Dessa ämnen kan ge alltifrån huvudvärk, illamående och luftrörskatarr till astma, lungcancer, leukemi och kvävning. Även bilar med katalysator släpper ut hälsovådliga avgaser.


Utsläpp i gram per kilometer, 1,2 pers i bilen
  Personbil utan katalysator Personbil med katalysator
HC + NOx 2,07 0,15
CO 7,83 0,33
CO2 124,17 120,00
Källa: Svenska Naturskyddsföreningen, SJ och Sydgas AB


Om dessa värden är lägre än de du sett på annat håll kan det bero på att den här tabellen visar vad som kommer ut ur avgasröret. Här redovisas alltså inte de utsläpp som blir under själva produktionen och leveransen av bränsle.

Notera att även om mängden avgaser ligger under de gränsvärden som finns kan utsläppen orsaka sjukdomar och dödsfall.


Marknära ozon

Den senaste forskningen, redovisad under hösten 2003, visar att det marknära ozonet är betydligt farligare än läkare och forskare tidigare anat. Till exempel trodde ingen att marknära ozon leder till dödsfall, men redan vi låga halter ökar risken för dödsfall och cirka 1 700 personer dör varje år på grund av det marknära ozon som finns i luften vi andas in. Det kan jämföras med antalet dödsfall vid trafikolyckor, cirka 500 varje år.

Marknära ozon ska inte blandas ihop med det ozon som finns i atmosfären och som skyddar mot solens ultravioletta strålar.
Marknära ozon bildas av bilavgaser i kombination med solsken. Det är kväveoxider, luftens syre, kolväten, ultraviolett strålning (från solen) och värme som reagerar och bildar marknära ozon. Därför är ozonhalterna större en varm solig sommardag än en solig men kylig vinterdag. Det märker också sjukhusen av som får ta emot fler patienter med astmabesvär under sommaren.

Forskarna räknar med att cirka 10% av de akuta besöken under sommaren beror på för höga halter av marknära ozon.

För höga halter av ozon irriterar ögon och slemhinnor. Man kan också få andningsproblem och den som har astma kan få ökade besvär. Dessutom minskar motståndskraften mot infektioner. De som avlider är oftast redan svaga och klarar inte den påfrestning det innebär med förhöjd halt av marknära ozon.


Små, mycket små, mycket små...

Tidigare studier tyder på att osynliga partiklar i luften är ett större folkhälsoproblem än vi anat. Det skadligaste i vanlig stadsluft kan vara små, små partiklar av bland annat pollen, avgaser, asfalt, sot och gummi. Partiklar som är större än en tiondels millimeter fångas för det mesta upp av flimmerhåren i luftvägarna. Det är de mindre partiklarna som orsakar hälsoproblem. Förhöjda partikelhalter i luften ligger bakom många förtida dödsfall i städer och tätorter.

Men bilarna släpper också ut koldioxid, som inte är giftig i sig, men som bidrar till växthuseffekten. Växthuseffekten tros vara orsaken till att jordens medeltemperatur stiger, vilket riskerar att få stor påverkan på klimatet i hela världen. Mest ökar temperaturen kring polerna och därför hotar värmen att smälta polarisarna, vilket skulle lägga många av jordens låglänta områden under vatten. När temperaturen stiger riskerar många delar av världen att även drabbas av torka och missväxt, med hungersnöd som följd.


Svensk Samåkningstjänst | Tel 08-550 100 55 | support'&'samakningstjanst.se

För att undvika spam, och att vår mailadress kidnappas, skriver vi inte ut mailadressen. Du får själv byta ut '&' mot @.


Senast uppdaterad: 2007-01-24